تبلیغات
مطلب تازه - مطالب محسن فرپای

مطلب تازه

در ماده 147 " لایحه " شرایط سلبی بازرس قانونی برشمرده است. محجورین ، تجار ورشکسته و مرتکبین به جرایم موضوع ماده 111 " لایحه " نمی توانند به سمت بازرسی شرکت های سهامی انتخاب شوند. مدیران و مدیر عامل شرکت نیز علی رغم بدیهی بودن ممنوعیت آنان از انتخاب به سمت بازرسی منع شده اند زیرا جمع بین دو قوه اجرایی و نظارتی عقلایی نیست. به علت همین ممنوعیت ارقاب سببی و نسبی مدیران و مدیران عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم نیز از سمت بازرسی ممنوع هستند. ضمناَ به منظور پرهیز از تبعات رابطه خادم و مخدومی هر فردی نیز که خود و یا همسرش از مدیران و مدیر عامل شرکت موظفاَ حقوق دریافت کند از پذیرش سمت بازرسی شرکت معذور خواهد بود. تفاوتی نمی کند این حقوق از منابع مالی شرکت موضوع بازرسی باشد یا مدیران و مدیر عامل شرکت حقوق موظف را در شرکت دیگری به بازرس پرداخت کنند. در واقع موجب اصلی محرومیت و ممنوعیت رابطه مالی و خادم و مخدومی بین مدیران و بازرس قانونی و همسر وی است.

ظاهراَ فرزندان و پدر و مادر بازرس قانونی می توانند از مدیران و مدیر عامل شرکت حقوق موظف دریافت کنند و این موضوع موجب ممنوعیت پذیرش سمت برای بازرس قانونی نیست.
ضمناَ سهام دار بودن بازرس قانونی در شرکتی که قرار است وظایف بازرسی را در آن انجام دهد مانعی برای قبولی سمت تلقی نمی شود.
چنانچه بدون توجه به مقررات ماده 147 " لایحه " بازرسی انتخاب شد و پس از قبولی سمت نسبت به انجام وظایف خود اقدام و گزارش های مربوطه به اظهارنظر در مورد حساب ها ، ترازنامه ها و نیز افزایش سرمایه شرکت را ارائه کرد و مصوبات مجامع عمومی نیز بر همین مبنا ثبت شد تکلیف چیست ؟
رویه قضایی با عنایت به نحوه نگارش صدر ماده 147 " لایحه " و مفاد ماده 152 " لایحه " شرکت را در این گونه موارد فاقد بازرس قانونی تلقی و کلیه گزارش های ارائه شده را کان لم یکن و باطل می داند. به همین سبب مصوبات و ثبت مجامع عمومی شرکت باطل است.
در ماده 266 " لایحه " ضمانت اجرای کیفری برای هر فردی که عالماَ با وجود منع قانونی سمت بازرسی در شرکت سهامی را بپذیرد پیش بینی و حبس از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا صد هزار ریال و یا هر دو مجازات در نظر گرفته شده است.

    مشخصات و صلاحیت بازرسان قانونی

تعارض منافع به بازرس اجازه نمی دهد در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع شود. مفهوم غیرمستقیم بسیار گسترده است و معلوم نیست دامنه شمول آن تا چه میزان خواهد بود و آیا اقربای نسبی و سببی بازرس و یا شرکت هایی را که بازرس در آن ها سهام دار یا عضو هیات مدیره است نیز دربرمی گیرد ؟
در ماده 156 " لایحه " ممنوعیت انجام معاملات ذکر شده ولی وضعیت معامله مسکوت مانده است. به عبارت دیگر چنانچه علی رغم وضع ممنوعیت اگر معامله ای بین شرکت و بازرس صورت گرفت تکلیف چیست ؟
به نظر می رسد معامله فوق باطل است زیرا مرجعی در قانون تجارت برای احراز صحت و عادی بودن معامله پیش بینی نشده است و سهام داران معترض می توانند برای ابطال معامله فوق به دادگاه مراجعه کنند.
باید توجه داشت انعقاد چنین معامله ای و ابطال آن از سوی دادگاه قابل تسری به ابطال سمت بازرس قانونی و گزارش ها و اظهارنظر بازرس در مورد حساب ها و ترازنامه و افزایش سرمایه نیست زیرا قانون صراحتی در این خصوص ندارد و در صورت انجام چنین معامله ای در شرکت، سایر اقدامات بازرس قانونی محمول بر صحت است.
در مورد مشخصات و صلاحیت بازرسان قانونی در تبصره ماده 144 و ماده 242 " لایحه " ، مقررات ویژه ای وضع شده که تا قبل از قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح کمترین صلاحیت مالی و تخصصی به عنوان بازرس قانونی شرکت های سهامی انتخاب می شدند. 

نظرات() 

وفق ماده 1 آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی ؛ کانون های آگهی و تبلیغاتی به سازمان هایی گفته می شود که کار آن ها تنظیم ، تهیه مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات مورد نظر دارای تجهیزات لازم و نیروی انسانی ماهر برای قسمتهای مختلف خود باشند. هر شخص حقیقی و یا حقوقی وقتی می تواند به فعالیت های موضوع ماده یک این آیین نامه بپردازد که از وزارت ارشاد ملی پروانه بگیرد و مدیر مسئولی که حائز شرایط مندرج در آیین نامه مذکور باشد به وزارت ارشاد ملی معرفی نماید.

    شرایط تاسیس کانون های آگهی و تبلیغاتی

- اشخاص حقیقی و مدیر عامل در مورد ( اشخاص حقوقی ) باید فاقد پیشینه موثر کیفری باشند و مشهور به فاسد اخلاقی نباشند.
مدیر مسئول باید دارای شرایط ذیل باشند :
1. تابعیت ایران
2. اهلیت قانونی
3. نداشتن سوء شهرت و سابقه موثر کیفری
4. دارا بودن دیپلم کامل متوسطه و داشتن حداقل پنج سال سابقه کار موثر در امور تبلیغات با تایید کمیته سازمان های تبلیغات یا مدرک تحصیلی معادل دانشنامه لیسانس در رشته های بازرگانی، روابط عمومی بازاریابی و تبلیغات یا علوم اجتماعی .
5. عدم اشتغال در وزارتخانه ها یا موسسات یا شرکت های دولتی و یا شهرداری ها.
نکته : یک نفر نمی تواند مدیریت مسئول بیش از یک سازمان تبلیغاتی را عهده دار باشد.
به موجب ماده 12 آیین نامه مذکور، سازمان های تبلیغاتی و موسسات انتشار دهنده آگهی در تنظیم آگهی های تبلیغاتی خود مکلف به رعایت نکات ذیل می باشند.
الف- آگهی های تبلیغاتی باید با موازین شرعی و قانونی کشور منطبق باشد.
ب- استفاده از تصاویر و عناوین مقامات عالی رتبه مملکتی و امثال پیشوایان مذهبی و شخصیت های تاریخی و فرهنگی کشور در آگهی هایی که هدف آن ها ارائه کالاهای مصرفی و خدمات مشابه می باشد ممنوع است.
پ-آگهی های تبلیغاتی نباید خدمات یا کالاهای دیگران را بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهد.
ت- در آگهی های تبلیغاتی ادعاهای غیرقابل اثبات و مطالب گمراه کننده نباید گنجانده شود.
ج- در آگهی های تبلیغاتی نمی توان از قول منابع علمی ادعاهایی به عمل آورد که از طرف منابع موثق علمی تایید نشده باشد.
چ- تبلیغ کالاهای بازرگانی و خدمات تجاری در کودکستان ها، دبستان ها ، دبیرستان ها ممنوع است.
ح- تحقیر و استهزاء دیگران تلویحاَ و یا تصریحاَ در آگهی های تبلیغاتی ممنوع است.
د- تعیین جایزه در مقابل تشویق به خرید و مصرف ممنوع است.

    چند نکته قانونی :

1- اجازه تاسیس کانون های آگهی و تبلیغاتی و شعب و نمایندگی در یک یا چند حوزه معینی با توجه به امکانات و لزوم این امر با گرفتن نظر مشورتی اتحادیه سازمان های تبلیغات به عهده کمیته سازمان های تبلیغات می باشد. تغییر محل و واگذاری کانون های آگهی و تبلیغاتی و یا هرگونه تغییری در مدیران سازمان های مذکور باید قبلاَ به وزارت ارشاد ملی اعلام گردد. ( ماده 8)
2- آگهی های مربوط به خواص مواد غذایی، آشامیدنی ، بهداشتی و آرایشی طبق مقررات مربوط مستلزم گرفتن اجازه قبلی از وزارت بهداری و بهزیستی است. تبلیغ در مورد خواص داروها ممنوع است. مگر بر طبق ماده 5 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1334( ماده 13 )
3- برای نمایش هرگونه فیلم و اسلاید تبلیغات باید قبلاَ از وزارت ارشاد ملی پروانه نمایش کسب شود. ( ماده 14)
4- آگهی های تبلیغاتی که از طریق رسانه های همگانی ( رادیو ، تلویزیون ، سینما ، روزنامه مجله ، سالنامه ویریتوری و مانند آن ) پخش و انتشار می یابد تابع مقررات مندرج در این آیین نامه می باشد. ( ماده 15 )
5- در صورتی که دارندگان امتیاز پس از صدور پروانه جدید فعالیت رسمی خود را ظرف 6 ماه آغاز و مراتب را به وزارت ارشاد ملی اعلام نکنند یا بعد از شروع فعالیت مجدداَ به مدت یک سال از ادامه کار خودداری و فعالیتی نداشته باشند پروانه آنان ملغی تلقی و از کار آنان جلوگیری خواهد شد. 

نظرات() 

جلب موافقت دارندگان سهام ممتاز باید قبل از تشکیل مجمع فوق العاده باشد و مجمع مذکور بدون در اختیار داشتن موافقت انها امکان اتخاذ تصمیم ندارد حال ان که در سهام موسس مجمع فوق العاده تشکیل شده و اتخاذ تصمیم می کند ولی این تصمیم قطعی نیست مگر پس از تشکیل مجمع عمومی خاص و تصویب دارندگان سهام موسس یا انتفاعی.

نظرات() 

جلب موافقت دارندگان سهام ممتاز باید قبل از تشکیل مجمع فوق العاده باشد و مجمع مذکور بدون در اختیار داشتن موافقت انها امکان اتخاذ تصمیم ندارد حال ان که در سهام موسس مجمع فوق العاده تشکیل شده و اتخاذ تصمیم می کند ولی این تصمیم قطعی نیست مگر پس از تشکیل مجمع عمومی خاص و تصویب دارندگان سهام موسس یا انتفاعی.

نظرات() 

شرکت یا اتحادیه تعاونی در موارد ذیل منحل می شود :
1- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ؛
2- کاهش تعداد اعضا از نصاب مقرر ؛
3- انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه ؛
4- توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه ؛
5- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط ؛
6- ورشکستگی .

    انحلال به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

انحلال شرکت یا اتحادیه تعاونی، از اموری است که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. این مجمع می تواند عنداللزوم به انحلال تعاونی تصمیم بگیرد. از جمله موضوعاتی که ممکن است موجب انحلال شود، کاهش سرمایه است تا حدی که ادامه فعالیت تعاونی ممکن نباشد یا وجود حوادث غیرقابل پیش بینی و غیرمترقبه که ادامه فعالیت تعاونی را غیرممکن سازد. در انحلال تعاونی بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مواردی باید از وزارت تعاون مجوز گرفته شود .

    گرفتن مجوز انحلال

در مواردی که شرکت یا اتحادیه تعاونی با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود، به موجب ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی و تبصره آن، تعاونی مکلف است پس از تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده به انحلال، موافقت کتبی دستگاه های دولتی یا عمومی، بانک ها و شهرداری هایی را که از آن ها امتیازات یا اعتباراتی کسب کرده یا در قبال گرفتن سرمایه یا اموال ، اعم از منقول و غیرمنقول، تعهداتی به آن ها داده است ، اخذ کند و آن را همراه مدارک مربوط به تشکیل و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، برای گرفتن مجوز انحلال به وزارت تعاون تسلیم کند. در صورتی که تعاونی امتیازات و اعتبارات و امکاناتی از دستگاه های مذکور دریافت نکرده باشد، می تواند برای انحلال اقدام کند. از این بیان آیین نامه اجرایی چنین مستفاد می شود که مکلف بودن شرکت تعاونی به گرفتن مجوز انحلال از وزارت تعاون ، در جایی است که وی از دستگاه های مزبور، امتیازات یا اعتباراتی کسب کرده یا در قبال گرفتن اموال تعهداتی به آن ها داده باشد؛ در غیر این صورت نیازی به گرفتن مجوز انحلال از وزارت تعاون نیست و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده برای انحلال شرکت تعاونی کافی است.
در این جا لازم است به دو مطلب اشاره کنیم :
- کلیه اموالی که از منابع عمومی و دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته است، با انحلال آن باید مسترد شود.
- هر تعاونی که منحل می شود، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولت ها و بانک ها و شهرداری سپرده است، عمل نماید.

    تصفیه پس از انحلال

شرکت یا اتحادیه تعاونی پس از انحلال باید تصفیه شود. انحلال شرکت یا اتحادیه تعاونی، ممکن است به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون یا به حکم دادگاه در اثر ورشکستگی باشد.
لازم به ذکر است :
- شرکت یا اتحادیه تعاونی به محض انحلال ، در حال تصفیه محسوب می شود و باید به دنبال نام آن همه جا عبارت " در حال تصفیه " ذکر شود. همچنین لازم است نام مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به تعاونی قید شود.
- تا زمانی که انحلال شرکت تعاونی در مرجع ثبت شرکت ها ثبت نشده باشد، هر تصمیم یا اقدامی برای تصفیه امور آن بی اعتبار است.
- تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت یا اتحادیه تعاونی برای اجرای امور مربوط به تصفیه باقی می ماند و هرگاه برای اجرای تعهدات تعاونی معاملات جدیدی لازم باشد، مدیران تصفیه آن را ترتیب می دهند. 

نظرات() 

1- هیات مدیره پیشنهاد این افزایش را می دهد و لزوم افزایش سرمایه را توجیه می نماید و گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان نیز ارائه می دهد و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد، گزارش باید حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد. ( ماده 161 ل. ا. ق. ت و تبصره 2 آن )
2- بازرس یا بازرسان نیز گزارشی درباره پیشنهاد هیات مدیره تنظیم می نمایند و در آن گزارش درباره پیشنهاد هیات مدیره اظهار نظر می کنند. ( تبصره 2 ماده 161 ل. ا. ق. ت )
3- اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد و فقط مجمع عمومی فوق العاده می تواند برای این افزایش سرمایه اجازه دهد، برخلاف صدور اوراق قرضه که هم ممکن بود به اساسنامه واگذار شود و هم ممکن بود به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده واگذار گردد. ( ماده 161 و 164 ل. ا. ق. ت )
4- مجمع عمومی فوق العاده اقدام به تشکیل جلسه برای تصمیم گیری در این باره می نماید و شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین می نماید یا اختیار تعیین آن را به هیات مدیره واگذار خواهد کرد. ( تبصره 1 ماده 161 ل.ا.ق.ت )
5- مجمع عمومی فوق العاده می تواند خود تمام شرایط و زمان افزایش سرمایه را تعیین کند یا آن که به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان معینی به یکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد. ( ماده 162 ل. ا. ق. ت )
6- مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماَ تادیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود. ( ماده 165 ل. ا. ق. ت )
7- در شرکت های سهامی عام پس از تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد در این آگهی باید قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند، ظرف مدت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند. برای صاحبان سهام بانام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد. ( ماده 170 ل. ا. ق. ت )
8- در شرکت های سهامی خاص پس از تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد. ( ماده 169 ل. ا. ق. ت )
9- گواهینامه حق خرید باید مانند سهام شرکت به امضاء برسد و شامل موارد مذکور در ماده 171 ل. ا. ق. ت باشد.
10- اگر حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند، حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد. ( ماده 172 ل. ا. ق. ت )
11- شرکت های سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیره نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت کنند. ( ماده 173 ل. ا. ق. ت ) این طرح اعلامیه پذیره نویسی باید شامل موارد مذکور در ماده 174 ل. ا. ق. ت باشد. همچنین آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید گردد و به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود و در صورتی که شرکت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان خود را تنظیم نکرده باشد این نکته باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید شود. ( ماده 175 ل. ا. ق. ت )
12- مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آن ها با مقررات قانونی اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود. ( ماده 176 ل. ا. ق. ت )
13- برای افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام ، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکت ها، پس از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می شود. ( ماده 25 قاننون بازار اوراق بهادار )
14- اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن نشر می گردد و اقلاَ در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام در نزد آن به عمل آید در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود. ( ماده 177 ل. ا. ق. ت )
15- خریداران ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهد خرید سهم را امضاء کرده و مبلغی را که باید تادیه شود تادیه و رسید دریافت خواهند کرد. ( ماده 187 ل. ا. ق. ت ) در ورقه تعهد خرید سهم موارد مذکور در ماده 179 ل. ا. ق. ت باید قید گردد.
16- ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم می گردد، که یکی از آن ها در نزد بانک باقی می ماند و دیگری به پذیره نویس تسلیم می گردد. امضاء ورقه تعهد سهم توسط پذیره نویس، مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی شرکت است.
17- وجوهی که برای خرید سهام جدید تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود و تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت ممکن نیست. ( ماده 184 ل. ا. ق. ت )
18- پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده هیات مدیره حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع می دهد. اگر پس از رسیدگی به اوراق پذیره نویسی مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد، هیات مدیره ضمن تعیین تعداد سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوط می دهد. ( ماده 181 ل. ا. ق. ت )
19- اگر افزایش سرمایه شرکت تا 9 ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسد به درخواست هر یک از پذیره نویسان سهام جدید، مرجع ثبت شرکت ها گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر رو به بانکی که تعهد سهام در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا پذیره نویسان جدید وجوه خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه ای که برای افزایش سرمایه شرکت تادیه یا تعهد شده باشد به عهده شرکت قرار می گیرد. ( ماده 182 ل. ا. ق. ت )
20- پس از افزایش سرمایه، هیات مدیره مکلف است پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه، به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت ، آگهی شود. ( ماده 181 ل. ا. ق. ت )
21- برای ثبت افزایش سرمایه شرکت در شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک مزبور در ماده 183 ل. ا. ق. ت به مرجع ثبت شرکت ها کافی است.

    تشریفات اختصاصی افزایش سرمایه شرکت در صورت تبدیل نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید

1- سهام جدیدی که در نتیجه این گونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد فقط با امضاء ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند انجام می گیرد و نه با امضاء سایر اشخاص . ( ماده 185 ل. ا. ق. ت )
2- در ورقه خرید سهم موارد مذکور در بندهای 1، 2، 3، 5، 7 و 8 ماده 179 ل. ا. ق. ت باید قید شود.
3- پس از انجام پذیره نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه ، صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده طلبکارانی که پذیره نویسی کرده اند، و هم اکنون به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آن گونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند، همراه با صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و اظهارنامه هیات مدیره مشعر بر این که کلیه این سهام خریداری شده است و بهای آن نیز دریافت شده است به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود. ( ماده 187 ل. ا. ق. ت )

نظرات() 

حقوق آثار ادبی و هنری ( مالکیت ادبی هنری / کپی رایت ) حقوقی است که مطابق قانون برای پدید آورنده یک اثر ادبی و هنری شناخته می شود و از طریق اعطای حقوق معنوی و مادی به وی اختیار می دهد تا تکثیر و عرضه اثر خود را کنترل کرده و بهره برداری و استفاده از اثرش توسط دیگران را محدود نموده یا مطابق قرارداد اجازه دهد.
برای حمایت از آثار ادبی و هنری در ایران، می بایست آن اثر اصیل باشد. به این معنا که شخصیت پدیدآورنده در اثر نمودار بوده و ناشی از اندیشه، احساسات و تلاش فکری شخص پدیدآورنده باشد. بنابراین اثری که تقلید و کپی برداری از آثار دیگران یا تقلید محض از آن ها باشد نمی تواند واجد حق کپی رایت گردد.
یکی دیگر از شروط اعطای حقوق مادی به پدیدآورنده، انتشار اثر برای اولین بار در ایران می باشد.
آثار ادبی و هنری به محض ایجاد و خلق به خودی خود تحت حمایت قانون قرار می گیرد و حمایت از آن مشروط به ثبت با تشریفات دیگری نمی باشد. ثبت اثر امری اختیاری است و پدیدآورنده می تواند اثر خود را در ایران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت برساند. فایده ثبت اثر اینست که پدیدآورنده برای اثبات مالکیت خود در دادگاه با ارائه گواهی ثبت از ارائه دلیل دیگری بی نیاز می گردد.

پدید آورنده آثار هنری یا ادبی دارای دو قسم حق می باشد :
1- حقوق مادی که شامل بهره برداری های مالی و اقتصادی از اثر می باشد.
2- حقوق معنوی که شامل مرتبط با شخص پدیدآورنده مانند حق عنوان اثر می باشد.
حقوق معنوی پدیداورنده اثر دائمی است ولی حقوق مادی، به مدت عمر پدیدآورنده اثر به اضافه 50 سال از زمان فوت وی است که در آثار سینمایی، عکاسی و اثر متعلق به شخص حقوقی 30 سال می باشد.
پدیدآورنده آثار هنری و ادبی انتشار یافته در ایران نمی توانند حقوق خود را در سایر کشورها مطالبه نمایند همانطور که پدیدآورندگان آثار انتشار یافته در سایر کشورها نمی توانند از حقوق مادی اثر خود در ایران برخوردار باشند. این به دلیل این است که ایران تاکنون به عضویت معاهده بین المللی حق مولف از جمله معاهده برن، معاهده حق مولف وایپو، معاهده رم و ... در نیامده است.
در حقوق ایران، قوانین متعددی برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری وجود دارد. از جمله این قوانین عبارت است از :
- قانون حمایت حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان ( 1348 ) و اصلاحیه ماده 12 آن مورخ 31 / 5/ 89
- آیین نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان ( 1350 )
- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی
- قانون تجارت الکترونیکی ( 1382 ).

    مدارک لازم برای ثبت آثار هنری و ادبی :

1- تقاضانامه کتبی
2- ارائه مدارک و مستندات لازم در خصوص معرفی اثر منطبق با آیین نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت از حقوق مولفان و هنرمندان
3- تکمیل فرم درخواست نامه ثبت آثار ادبی – هنری
4- کپی کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه
5- یک نسخه وکالتنامه یا مدرک مثبت نمایندکی قانونی در صورت داشتن وکیل 

نظرات() 

یکشنبه 7 مرداد 1397

ثبت شرکت در آبادان

نویسنده: محسن فرپای   

امروزه، تمایل اشخاص به انجام فعالیت های اقتصادی، در قالب شرکت های تجاری افزایش یافته است. انتخاب شکل شرکت برای فعالیت تجاری به دلایل مختلف صورت می گیرد:
ضرورت جمع کردن سرمایه زیاد، جدا کردن دارایی تجارت شخص از دارایی های شخصی او ، ادامه حیات موسسه تجاری بعد از فوت تاجر ، تسهیل انتقال دارایی ها از طریق انتقال سهام شرکت به جای انتقال خود دارایی ها، و دریافت حقوق و دستمزد از شرکت توسط شریک ( در مقام مدیر ) و در نتیجه استفاده از مزایای بیمه و بازنشستگی.
زمانی که قصد تاسیس شرکتی را دارید، شما باید نوع شرکت، نام آن و همچنین موضوعی را که می خواهید در زمینه آن فعالیت داشته باشید را مشخص کنید.
به موجب ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری بر هفت قسم هستند :
1) شرکت سهامی؛ 2) شرکت بامسئولیت محدود؛ 3) شرکت تضامنی؛ 4) شرکت مختلط غیرسهامی؛ 5) شرکت مختلط سهامی ؛ 6) شرکت نسبی ؛ 7) شرکت تعاونی تولید و مصرف.
از میان شرکت های مذکور، شرکت های سهامی خاص و بامسئولیت محدود، از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران می باشند. با ذکر این مقدمه، به بررسی مهم ترین نکات در ثبت شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود در آبادان می پردازیم. با ما در ثبت شرکت کیا همراه باشید.

    ثبت شرکت سهامی خاص در آبادان :

شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کمتر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.
با ثبت شرکت سهامی خاص در مرجع ثبت شرکت ها، می توان از مزایای ذیل استفاده نمود :
1- استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت در شرف تاسیس
2- صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم
3- تبدیل سهامی خاص به عام
4- انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت

مهم ترین نکات در ثبت شرکت سهامی خاص :
- در شرکت سهامی خاص، تشکیل مجمع موسسین الزامی نبوده و اختیاری است.
- در شرکت سهامی خاص، تمام سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسین تامین می گردد.
- سرمایه شرکت سهامی خاص در موقع تاسیس نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد. در موقع تاسیس، موسسین باید لااقل سی و پنج درصد آن را نقداَ در حسابی که به نام شرکت در شرف تاسیس و در نزد بانک افتتاح می کنند، واریز نمایند و پرداخت بقیه را تعهد کنند. تمام یا قسمتی از سرمایه می تواند غیرنقدی باشد که در این صورت باید کلیه سرمایه غیرنقدی تادیه گردد.
- تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر می باشد.
- در شرکت سهامی خاص، عبارت " شرکت سهامی خاص " حتماَ باید قبل یا بعد از نام شرکت بدون فاصله با آن، در کلیه اوراق، اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا نوشته شود.
برای تاسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود :
1- اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمام آن تادیه گردد و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد.
3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
4- قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17
5- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد ".

    ثبت شرکت بامسئولیت محدود در آبادان

به موجب ماده 94 قانون تجارت:"شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت،مسئول قروض و تعهدات شرکت است."

نکات مهم در ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
- حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود(م 94 ق ت)
- حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
- در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود والا آن شریک در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.
- همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت  قید شده ، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت(م 95 ق ت).
- شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
- در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند،باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.(م 109 قانون تجارت)
- اوراق تقاضانامه و شرکت نامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت بامسئولیت محدود در آبادان :
1- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
2- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
3- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
4- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
5- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
10- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

نظرات() 

پروانه کسب چیست ؟
برای راه اندازی هر نوع کار و اشتغال نیاز است که پروانه کسب داشته باشید .طبق قانون با داشتن پروانه کسب می توانید در زمینه ی کسب و کار فعالیت داشته باشید .

پروانه کسب را با توجه به نوع  کاری که انجام می دهید باید از صنف مورد نظر دریافت کنید زیرا اگر بدون پروانه کسب فعالیتی را اغاز کنید غیر قانونی است .
پروانه کسب توسط اتحادیه ی صنفی صادر می شود .
*پروانه کسب به صورت موقت یا دائم صادر می شود ،پروانه کسب موقت یک بار صادر می شود و زمان اعتبار ان یک سال است .
*مشاغل و فعالیت ها ی تخصصی برای فعالیت به پروانه ی تخصصی نیاز دارند .
*اولویت برای گرفتن پروانه کسب با بیکارانی است  که شامل بیمه ی بیکاری هستند و اشخاصی که اصلا پروانه کسب دریافت نکرده اند .
واحد های صنفی  شامل زمینه های زیر هستند :
1-تولید
2-خرید
3-تبدیل
4-فروش
5-خدمات
6-توزیع

 دریافت پروانه ی کسب :
ابتدا فرد در خواست کننده ی  پروانه در زمینه ی کاری که می خواهد فعالیت کند به صنف مورد نظر مراجعه کرده و تقاضای خود را به انها داده و رسید دریافت کرده ،صنف مورد نظر طی مدت 15 روز موظف هستند که نتیجه را مبنی بر قبول یا رد در خواست اعلام کنند .بعد از اینکه تقا ضا مورد قبول اتحادیه قرار گرفت شخص مدت سه ماه زمان دارد که مدارک  را تحویل داده واتحادیه ی مورد نظر بعد از 15 روز پروانه ی کسب را صادر می کند .
پروانه کسب قابل انتقال است ، زمانیکه فرد بخواهد کاری که در ان فعالیت دارد را به شخص دیگر واگذار کند باید به صنف مورد نظر در خواست کتبی بدهد و زمانی که صنف شخص معرفی شده را واجد شرایط دید پروانه ی قبلی را باطل و پروانه ی جدید را به نام شخص مورد نظر صادر می کند .
حال اگر شخص بخواهد شغل خود را تغییر دهد باید پروانه کسب خود را تغییر دهد که پس از طی مراحل قانونی و  تسویه حساب با صنف قبلی در خواست خود را ارائه می دهد و اگر بعد از 15 روز از تاریخ در خواست گذشت و جوابی از صنف مورد نظر داده نشد، مبنی بر این است که با در خواست وی موافقت شده است .

کمیسیون نظارت چه وظایفی دارد ؟
اگر شخص یا اتحادیه به نظر اتاق اصناف اعتراض داشته باشد باید به کمیسیون نظارت رفته و اعتراض خود را اعلام کرده،در صورتی نظر کمیسیون اجرا نمی شود که هیئت عالی نظارت انرا نقض کند نظر هیئت نظارت قابل اجرا است و اگر به ان اعترض داشته باشید باید به مراجع قضایی مراجعه کنید .
در صورتیکه اتحادیه در خواست پروانه ی کسب را نپذیرد شخص می تواند طی مدت 20 روز به ان اعتراض کند و دلایل خود را به صورت مکتوب به مجمع امور صنفی بدهد و مجمع امور صنفی طی مدت  155 روز باید به اعتراض شخص جواب بدهد .

مراحل گرفتن پروانه ی کسب :
الف)
1-ابتدا در خواست را به طور کتبی اعلام کرده
2-در خواست را به ثبت برسانید و رسید ان را در یافت کنید
3- باید مکان مورد نظر برای کسب از طرف کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد و تایید شود
4-سپس در خواست را در جلسه ی هیئت مدیره بررسی می کنند و پاسخ را کتبا می دهند
ب)پس از گرفتن تاییدیه باید برای مکانی که قصد فعالیت دارید یکی از مدارک زیر را رائه دهید:
1-اگر مکانی که قصد فعالیت دارید به نام خودتان است باید سند ان را رائه دهید
2-اگر شخص برای فعالیت خود مکانی را اجاره کرده باید اجاره نامه ی رسم ارائه شود
3-از طریق اجاره نامه ی عادی که شامل تعهد نامه ی محضری می باشد نیز می توانید در مکان مورد نظر فعالیت داشته باشید
4-مبایعه نامه به نام شخص
5- اگر برای فعالیت با سازمان دولتی یا ادارات یا شهرداری ها و…قرار داد دارید باید ان را ارائه دهید

ج)چنان چه شخص متقاضی پروانه کسب اقا باشد باید مدارک زیر را رائه دهد:
1-ارائه کارت پایان خدمت
2-کارت معافیت
3-گواهی اشتغال به تحصیل
4-اگر معافیت از نوع پزشکی باشد باید گواهی ان را ارائه دهد
5- ارائه دفتر په ی خدمت سربازی که نشان دهد غیبت نداشته باشد

د)باید پروانه ی کاربری محل فعالیت مشخص شود که کاربرد تجاری ، کارگاهی ویا اداری دارد و همچنین مدارک ان را باید ارائه دهید که شامل :
1-کپی شناسنامه و کارت ملی
2-کپی مدرک تحصیلی
3-عکس 12 عدد
4-ابتدا باید مبلغ سه میلیون ریال برای حق عضویت پرداخت کنید و فیش ان را ارائه دهید
5-مبلغ سی هزار ریال به حساب خزانه ی کشور واریز نمایید

ه)ارائه ی گواهی از ادارات مربوطه :
1-اگر زمینه ی شغلی شما در رابطه با مواد خوراکی ،بهداشتی و ارایشی باشد باید از مرکد بهداشت کارت سلامت در یافت کنید
2-باید ازمایشات لازم در زمینه ی مواد مخدر را داده و گواهی عدم اعتیاد را ارائه دهید
3-نباید هیچ گونه سابقه ی کیفری داشته باشید
4-باید از اداره ی اماکن نیروی انتظامی موافقت نامه دریافت کنید
5- گذراندن 10 ساعت دوره ی اموزشی
6-اگر بخواهید در زمینه ی مشاغلی که در ایین نامه ذکر شده فعالیت کنید باید مهارت لازم را داشته باشید
7-دریافت کد شناسه ی ده رقمی
8-با توجه به کد ده رقمی شناسه ی صنفی دریافت میکنید

ی)بررسی پرونده ی کامل شده توسط رئیس و یا نائب رئیس
و)صدور پروانه کسب

مدارک مورد نیاز برای تمدید پروانه :
1-ارئه ی پروانه ی کسب قبلی
2-6  قطعه عکس
3-باید مدارک مالیات و عوارض شهرداری که مربوط به دو سال گذشته است را ارائه دهید
4-فتو کارت ملی و شناسنامه
5- کپی قبض تلفن

نظرات() 

کفش های تمیز و مرتب از لوازم ضروری هر فرد شیکپوش است و لازمه داشتن چنین کفش هایی واکس زدن آن است. معمولاَ واکس ماده ای کرم مانند است که برای براق کردن سطح مواد مختلف استفاده می شود. امروزه جهت ایجاد رفاه دستگاه هایی جهت واکس کفش ایجاد شده است که به آن دستگاه براق کننده کفش می گویند که به وسیله یک یا دو برس که به صورت افق قرار دارند رویه و کناره های کفش را تمیز می نماید.
این مطلب با هدف بررسی مدارک ثبت برند تولید واکس کفش تهیه گردیده است. لکن در ابتدا لازم است نگاهی اجمالی به ماهیت برند داشته باشیم و شرایط  یک برند مناسب را بررسی نماییم.

    ماهیت برند و ویژگی های آن

برند عبارت است از آمیخته ای از نشانه های روانی ، فکری ، در ذهن مصرف کنندگان که به ارزش مورد تصور از محصول یا خدمت می افزاید.
یک برند معتبر نشانه ای از موقعیت و موضوع محصول آن ، ریسک های درک شده کمتر توسط مصرف کنندگان و هزینه های پایین مصرف کنندگان برای جمع آوری و پردازش اطلاعات برای تصمیم گیری می باشد.
نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید، این است که مصرف کنندگان، بالاخره از شرکت، محصول و برند شما تصویری پیدا خواهند کرد، خواه آگاهانه برای ایجاد آن تلاش کرده باشید یا خیر. بسته بندی، محلهای توزیع، بی ادبی یا نزاکت کسانی که به تلفن ها جواب می دهند و تمامی آنچه یک مصرف کننده از شرکت شما می بیند یا می شنود، در ذهن او یک تصویر خواهند ساخت و این تصویر بر تصمیم هایش برای خرید یا نخریدن، تأثیر خواهد گذاشت.
علائم تجاری باید ویژگی هایی داشته باشند از جمله :
- باید تازگی داشته باشد و خلاقانه و نوآورانه ایجاد شده باشد.
- موجب گمراه کردن مشتریان نگردد.
- پیام محصول را به مصرف کننده برساند.
- باعث افزایش فروش شود .
- باید تصویر خوبی ایجاد کند.
- این نام از لحاظ قانونی قابل شناسایی باشد.
- تلفظ آن آسان باشد.
- به تمام زبان ها قابل تبلیغ باشد.
- به خاطر سپردن آن آسان باشد.
- جذاب باشد و ترغیب  مصرف کننده را به خود جلب کند.
- مزایای استفاده از محصول را در میان محصولات رقیب مشخص سازد.
- موقعیت محصول را در میان محصولات رقیب مشخص سازد.

    مدارک ثبت برند تولید واکس کفش

مدارک لازم جهت ثبت برند تولید واکس کفش به شرح ذیل است :
1- اظهارنامه ثبت برند
2- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
3- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد.
درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند.
بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بررو.ی صفحه قرار گیرد.
چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد.
4- در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،الزامی است.
5- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.
8- مدارک مثبت هویت متقاضی
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
10- مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
نکته : ثبت برند یا نام تجاری می تواند به فارسی باشد و یا به لاتین و یا به هر دو شکل انجام شود، ولی متقاضیانی که می خواهند علامت یا نام تجاری را به صورت لاتین نیز ثبت کنند، الزاماَ باید کارت بازرگانی داشته باشند.
علامات تجاری که به ثبت می رسند تا مدت ده سال از تاریخ تنظیم اظهارنامه ، اعتبار ثبت دارند. با تقاضای مجدد صاحب علامت در پایان مدت، مجدداَ برای ده سال دیگر به حالت انحصاری باقی می مانند. ( در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یاد شده، امکان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت ، با پرداخت جریمه تاخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت وجود دارد ، والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد . )
شایان ذکر است، هر گاه علامت ثبت شده، ظرف سه سال از تاریخ ثبت آن ، از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او ، بدون عذر موجه ، مورد استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد، هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه درخواست نماید.

نظرات() 

یکشنبه 7 مرداد 1397

20 نکته مهم در ثبت شرکت سهامی خاص

نویسنده: محسن فرپای   

شرکت های سهامی، از نوع شرکت های سرمایه هستند که در آن ها شخصیت شرکا کم رنگ است، به ویژه در شرکت های سهامی عام .
حقوق شرکا ( سهام داران ) در قالب " سهام " تبلور می یابد که قابل نقل و انتقال است و مسئولیت سهام داران محدود به آورده آن هاست.
مقررات راجع به شرکت های سهامی ابتدا در قانون تجارت 1311 پیش بینی شده بود. در سال 1347 به موجب لایحه اصلاح قانون تجارت ( لایحه قانونی 1347) ، مقررات ویژه ای در 300 ( سیصد ) ماده به این شرکت ها اختصاص یافت که شرکت ها را به دو دسته " شرکت سهامی عام " و " شرکت سهامی خاص" تقسیم کرد.
ایجاد چنین شرکتی برای مقاصد گوناگون انجام می شود اما بیشتر برای امور تجاری مهم مناسب است. بیهوده نیست که شرکت های مختلف دولتی، در طول سال هایی که این لایحه 1347 معتبر بوده از این شکل بسیار استفاده کرده و حتی ماده 300 لایحه مزبور، شرکت های دولتی را تابع این مقررات قرار داده است.
قابلیت انتقال آسان سهام در این نوع شرکت ها باعث شده در بورس اوراق بهادار کشورهای مختلف این شرکت ها حضور فعال و چشم گیری داشته باشند.
شرکت سهامی، حقوق اشخاص مختلفی اعم از سهام داران، طلبکاران ، مدیران ، کارکنان و اشخاص ثالث را درگیر می کند و به همین جهت، مقررات حاکم بر این نوع شرکت ها پیچیده تر از شرکت های دیگر است و به کنترل اعمال مدیران در آن توجه بیشتری می شود، به نحوی که بازرسان این شرکت ها از میان اشخاص حرفه ای و مستقل و عموماَ از میان حسابداران رسمی انتخاب می شوند. این کنترل، به بازرسان شرکت محدود نمی شود و به ویژه در شرکت های سهامی عام، در ایجاد شرکت، بورس اوراق بهادار نیز دخالت دارد و در شرکت هایی که در بورس پذیرفته می شوند، بر مدیریت آن ها نظارت می کند.
این شرکت ها تنها شرکت هایی هستند که می توانند اوراق بهادار را تحت عنوان اوراق مشارکت – که جایگزین اوراق قرضه سابق شده اند – منتشر کنند.
با توجه به آنچه گفته شد، در این مقاله به بررسی مهم ترین نکات در ثبت شرکت سهامی خاص خواهیم پرداخت .پیش از هر چیز، لازم به یادآوری است تمام قیود و شرایطی که برای تشکیل و ثبت شرکت های سهامی عام مقرر است؛ در مورد شرکت های سهامی خاص لازم الرعایه نخواهد بود.

    نکات مهم در ثبت شرکت سهامی خاص :

1- در شرکت سهامی خاص موسسان به سرمایه اشخاص ثالث ( عموم ) رجوع نمی کنند.
2- برای تشکیل آن باید حداقل سه شخص حضور داشته باشند که بر اساس قواعد حاکم بر شرکت ها می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.
3- برای تشکیل این نوع شرکت، داشتن اهلیت ضروری نیست و ولی یا قیم محجور نیز می توانند واسطه تشکیل شرکت برای اشخاص فاقد اهلیت شوند.
4- سرمایه شرکت سهامی خاص، حداقل یک میلیون ریال است و توسط موسسان هنگام تاسیس تامین می شود.
5- شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد.
6- کلمه خاص باید قبل یا بعد از نام شرکت ذکر گردد در غیر این صورت هر یک از افراد ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه بخواهد.
7- سرمایه باید شامل اوراق سهام باشد.
8- شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا وسیله بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و یا اطلاعیه و هر نوع تبلیغی برای فروش سهام خود اقدام کنند مگر اینکه از مقررات شرکت های سهامی عام تبعیت نمایند.
9- با توجه به اینکه نقل و انتقال سهام در این شرکت ها در روزنامه رسمی کشور آگهی نمی گردد و جزء آیین نامه های داخلی شرکت ها می باشد به همین علت آگاهی از لیست دقیق سهامداران از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا تنظیم هرگونه صورتجلسه اعم از تغییرات، تمدید و یا هر نوع صورتجلسه قابل ثبت دیگر نیاز به ارائه لیست سهامداران شرکت خواهد داشت.
10- برای تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص طرح و تنظیم اعلامیه پذیره نویسی لازم نیست.
11- در موقع تاسیس شرکت سهامی خاص، موسسین باید لااقل سی و پنج درصد آن را نقداَ در حسابی که به نام شرکت در شرف تاسیس و در نزد بانک افتتاح می کنند، واریز نمایند و پرداخت بقیه را تعهد کنند.
12- تمام یا قسمتی از سرمایه می تواند غیرنقدی باشد که در این صورت باید کلیه سرمایه غیرنقدی تادیه گردد.
13- در شرکت سهامی خاص، تشکیل مجمع موسسین، برخلاف شرکت سهامی عام الزامی نیست.
14- در شرکت سهامی خاص، مانند شرکت سهامی عام آورده های غیرنقد باید طبق مظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری ارزیابی شود و نمی توان آن ها را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس مذکور قبول کرد.
15- طبق ماده 21 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا با انتشار آگهی و اطلاعیه یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا با انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی به فروش سهام خود مبادرت کنند؛ مگر این که به شرکت سهامی عام تبدیل شوند و از مقررات آن پیروی نمایند.
16- در شرکت سهامی خاص، بدون ذکر در قانون، تعداد سهامداران محدود می باشد برخلاف شرکت سهامی عام که تعداد سهامداران نامحدود می باشد.
17- شرکت سهامی باید دارای اساسنامه باشد . اساسنامه ، قانون اساسی شرکت است که مبین حقوق و تکلیف و اختیارات ارکان شرکت یعنی مجامع عمومی، مدیران و بازرسان و سهامداران می باشد. در بندهای 1 تا 4 هویت و اطلاعات کلی شرکت، در بندهای 5 تا 11 سرمایه و سهام شرکت، بندهای 11 تا 14 در خصوص مجامع عمومی، بندهای 15 تا 17 در خصوص هیات مدیره، بند 18 بازرس ، بند 19 امور مالی ، بند 20 انحلال و بند 21 در رابطه با تغییر اساسنامه می باشد.
18- چنانچه شرکت به هر نحوی سهام یا امتیاز خاصی برای بعضی از سهامداران قائل شود این موضوع باید در اظهارنامه ثبت شرکت ها نمایان گردد.
19- هر گاه به علل و موجباتی سرمایه شرکت از حداقل آن ( یک میلیون ریال ) کمتر شود شرکاء باید آن را تامین نمایند و یا اینکه آن را تبدیل به شرکت تضامنی یا مسئولیت محدود بنمایند.
20- برای تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص باید مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود .
- اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
- اظهارنامه مبنی بر اینکه کلیه سهام شرکت را اعم از نقدی و غیرنقدی سهامداران تایید و امضاء نموده اند.
- سرمایه نقدی شرکت حداقل از سی و پنج درصد کل سهام کمتر نباشد.
- در صورتی که تمام سرمایه نقد باشد باید پرداخت شده باشد.
- در صورتی که قسمتی از سرمایه غیرنقدی باشد باید ارزیابی ( تقویم ) و به طور جداگانه در اظهارنامه درج شده باشد.
- هر گاه شرکت دارای سهام ممتاز باشد باید نوع امتیازات و علت آن به طور واضح در اظهارنامه درج گردد.
- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت در صورت جلسه ای درج شود و به امضاء کلیه سهامداران برسد.
- قبول سمت مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی باشد تا معلوم شود که مدیران و بازرسان به تکالیف و وظایف و مسئولیت های خود واقف بوده اند.


نظرات() 

یکشنبه 7 مرداد 1397

تصویب اساسنامه ثبت شرکت تعاونی

نویسنده: محسن فرپای   

بنابرماده 2 قانون شرکت های تعاونی ( ق. ش. ت) ، شرکت تعاونی شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود.
همان طور که می دانیم ، اشخاص از تاسیس شرکت تعاونی، به دنبال کسب نفع و سودآوری برای اعضاء نیستند ، بلکه به دنبال همکاری و تعاون در جهت کاهش هزینه ها و جلوگیری از مضرات احتمالی اند.

    اساسنامه شرکت تعاونی

در شرکت های تعاونی باید اساسنامه تهیه گردد و هدف های آن باید مشخص شود. درواقع، وزارت تعاون پس از بررسی، موافقت خود را برای تشکیل یا عدم تشکیل شرکت تعاونی اعلام می دارد که در صورت موافقت، نمونه اساسنامه و فرم های مورد نیاز را در اختیار نماینده هیئت موسس قرار می دهد که پس از دریافت آن می بایست نسبت به تدوین اساسنامه به جهت تصویب اعضاء اقدام نمود.
اساسنامه بایستی حداقل حاوی نکات ذیل باشد :
1- نام شرکت تعاونی با قید کلمه ” تعاونی ”
2- هدف از تشکیل شرکت
3- موضوع شرکت تعاونی
4- مدت شرکت تعاونی
5- حوزه عملیات شرکت ( در کدام شهر یا روستا یا وزارتخانه و غیره )
6- نوع شرکت تعاونی ( تولید یا مصرف )
7- مرکز اصلی عملیات شرکت ( اقامتگاه مرکزی و هر یک از شعبات آن )
8- میزان سرمایه شرکت
9- مقررات مربوط به عضویت شرکای جدید
10- ارکان اصلی شرکت
11- مقررات اداری و مالی شرکت
12- نحوه انحلال و تصفیه شرکت

    تصویب اساسنامه در شرکت تعاونی : ( ماده 32 ق. ب. ت )

1- تصویب اساسنامه با اولین مجمع عمومی عادی است. (مجمع عمومی عادی، مجمعی است که حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف قانونی خود تشکیل می شود و در موارد ضروری در هر موقع سال می توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد).
2- تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دوسوم اعضا اولین مجمع عمومی عادی می باشد.
3- اعضایی که با اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.
چند نکته :
– نحوه تشکیل مجامع عمومی مطابق با آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون تهیه می شود.
– جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد.
– در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور در نوبت اول، جلسه مجمع عمومی در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود.
– در شرکت های تعاونی فرااستانی یا شرکت هایی که تعداد اعضاء آن ها بیش از 500 عضو باشد و در مناطق مختلف کشور پراکنده می باشند، ممکن است که مجامع عمومی عادی یا فوق العاده به صورت دو مرحله ای برگزار شوند. بدین صورت که 1 / در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضاء تعاونی در حوزه های مختلف فعالیت شرکت تعیین و 2/ در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان منتخب اعضاء تشکیل خواهد شد.
– تشکیل جلسات و تصمیمات مجامع عمومی عادی و فوق العاده تعاونی هایی که دارای بیش از 100 نفر عضو می باشد الزاماَ از طریق روزنامه های کثیرالانتشاری که در مجمع عمومی تعیین گردیده است به اطلاع اعضاء خواهد رسید.
– تغییر مواد اساسنامه در حدود قانون ، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

نظرات() 

یکشنبه 7 مرداد 1397

ثبت علامت تجاری در شیراز

نویسنده: محسن فرپای   

چنانچه علاقه مند به ثبت علامت تجاری در شیراز هستید و می خواهید با چگونگی ثبت آن آشنا شوید این مقاله را حتماَ مطالعه فرمایید ، چرا که اطلاعات کاملی را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

    معرفی علامت تجاری و شرایط ثبت آن

علائم تجاری علامت هایی هستند که برای معرفی کالا و محصول از لحاظ کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس آن ها مورد استفاده قرار می گیرند که می تواند نقش، رقم ، حرف و ... باشد.
هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ثبت علامت تجاری اقدام کند مشروط بر اینکه مدارکی دال بر انجام فعالیت تجاری یا تاجر بودن داشته باشد، یعنی یا پروانه کسب از اتحادیه مربوطه داشته باشد یا پروانه بهره برداری از سازمان صنعت ، معدن و تجارت تهران یا هر استان دیگر، یا پروانه ساخت صادره از سازمان غذا و دارو و یا دانشگاه علوم پزشکی تهران یا ایران یا گواهی از اتحادیه مربوطه جهت کالا یا خدمات مورد نظر و سایر مجوزها از مراجع ذی ربط حسب محصول و کالا یا خدمات مورد نظر متقاضی.
ثبت علامت اختیاری است مگر در مواردی که دولت الزامی قرار دهد. به عنوان مثال ، مواد غذایی که باید در لفاف و ظروف مخصوصی باشد مثل کنسرو، کره و ... یا نوشابه و آب های گازدار، یا لوازم آرایشی که اثر مستقیم روی پوست بدن انسان دارد. مثل صابون، عطر ، ادکلن و یا داروهای اختصاصی با موارد استعمال طبی اعم از انسانی و حیوانی " مصوب 30 اردیبهشت ماه 1328 هیات دولت ".
علامت تجاری باید جدید باشد و سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران را نداشته باشد. باید ابتکاری و توام با طراحی و ظرایف شکلی باشد. طوری باشد که مشتری را به اشتباه و سردرگمی و در نتیجه به انتخاب نادرست سوق ندهد.
در صورت ثبت، دولت از آن حمایت می کند. مرجع ثبت، اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی است. ثبت علامت قابل اعتراض از سوی اشخاص ذی نفع است. مدت حمایت دولت از این علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه می باشد. کلیه دعاوی حقوقی و جزایی مربوط به علامت تجاری در دادگاه های تهران رسیدگی می شود.
علامت هایی که ثبت آن ها ممنوع است :
مطابق ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات ایران، ثبت علامت های ذیل به عنوان علامت تجاری ممنوع است :
1. پرچم مملکتی ایران و هر پرچم دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجاری منع کند و همچنین مدال ها و نشانه ها و انگ های دولت ایران.
2. کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن .
3. علائم موسسات رسمی مانند هلال احمر، صلیب سرخ و نظایر آن .
4. علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافات عفت باشد.

    طبقه بندی علامت تجاری

1.صنایع و محصولات شیمیایی
2.فلزات و مصنوعات فلزی
3.دستگاه و لوازم آلات فنی و علمی و صنعتی
4.مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف
5.مصنوعات نساجی
6.اسباب بازی و لوازم ورزش
7.مواد غذایی و محصولات کشاورزی
8.سایر موارد

    مدارک لازم جهت ثبت برند در شیراز

1. اظهارنامه ثبت برند در 3 نسخه
2. نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
3. ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد.
درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند.
بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بررو.ی صفحه قرار گیرد.
چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد.
4. در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،الزامی است.
5. مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
6. ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت.
7. نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.
8. مدارک مثبت هویت متقاضی
9. رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
10. مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
لازم به ذکر است ، چنانچه برند لاتین باشد یا ریشه عربی داشته باشد باید کارت بازرگانی داشته باشید.

    چند نکته در رابطه با ثبت برند

- در آئین نامه ذیربط جهت کلیه ی اجناس، طبقاتی قائل و آن را به 36 قسمت نموده اند مثلاَ طبقه 30 مربوط به قهوه ،چای، كاكائو، شكر، برنج ، نشاسته كاسار یا مانیوك ( تاپیوكا)، نشاسته نخل خرما) ساگو)، بدل قهوه ،آرد و فراورده های تهیه شده از غلات ،نان ،نان شیرینی، شرینی جات شیرینی یخی؛ عسل ، ملاس یا شیره قند، مایه خمیر، گرد مخصوص شیرینی پزی یا پخت نان؛ نمك خردل ؛ سركه؛ انواع سس ( چاشنی ) ادویه جات ، یخ  و طبقه 23 مربوط به انواع نخ و طبقه ی 24 انواع پارچه است.بنابراین متقاضی باید معلوم کند جنس مورد تقاضای او با کدام یک از طبقاتی که در آئین نامه ی ذکر شده مطابقت دارد و برای هر طبقه حق الثبت جداگانه باید پرداخت نماید.
- برای ثبت برند تاریخ تقاضای ثبت آن هم بسیار مهم است. اگر یک علامت تجاری هم زمان دو متقاضی برای ثبت داشته باشد، متقاضی ای که تاریخ تقاضای آن ارجحیت داشته باشد اجازه ی به ثبت رساندن آن را دارد.

    چه کسانی می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده اعتراض کنند ؟

افرادی که آن علامت را علامت تجاری خود می دانند و یا آن علامت با علامت آن ها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد، می توانند نسبت به آن علامت اعتراض کنند ، اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاَ به اسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض برای خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده، حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاَ تادیه نماید. در مورد کسانی که موسسه ی آن ها در خارج از ایران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معامله متقابل مذکوره در فقره دوم ماده 4 می باشد. بنابراین اعتراض به ثبت ممکن است قبل از ثبت به عمل آید و یا بعد از آن .

نظرات() 

یکی از ملزومات موفقیت در بازار کسب و کار و سرمایه، داشتن نام و نشان خاص مربوط به خود می باشد. برای مالکیت یک نام و یا علامت خاص می بایست نسبت به ثبت آن در اداره مالکیت معنوی اقدام نمود. با ثبت برند می توانید انحصار در در اختیار خود گرفته و اجازه استفاده و کپی برداری را از رقبای خود بگیرید.
از آن جا که برند، پایه یک فعالیت است دارای اهمیت زیادی می باشد و به همین دلیل، اشخاص و شرکت های فراوانی وجود دارند که همواره در تلاشند تا برای کارشان، یک نام یا علامت تجاری طراحی و تنظیم کرده و به این منوال، سبب پیشرفت و موفقیتشان در کسب و کار گردند.
چنانچه شما نیز می خواهید برندی را به ثبت برسانید، با ما در ثبت شرکت کیا همراه باشید. ما در این نوشتار، مفصلاَ به نحوه ثبت برند در کرج پرداخته ایم.

    مزایای ثبت برند

1- ثبت برند، شرکت ها را تشویق می کند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.
2- برای محصولات و شرکت و خدمات شما ایجاد شهرت و وجه می کند.
3- جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی است .
4- اجازه استفاده از آن ها به اشخاص ثالث داده می شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می باشند.
5- ثبت برند می تواند برای سهامداران ایجاد ارزش افزوده ی سهام کند و باعث افزایش درآمد شرکت شود.
6- می توان تفویض اجازه ی استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده را به شرکت های ثالث داد که می تواند مبنبع درآمد بیشتری برای شرکت یا شخص به وجود آورد و یا اساس انعقاد یک موافقت نامه ی اعطای نمایندگی فروش باشد.
7- ممکن است دارایی ارزشمند کسب و کار باشند.
8- ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.
9- و ...

    شرایط ثبت برند در کرج


1- عدم استفاده از علائم ممنوعه
2- عدم استفاده از اسامی عام
3- ثبت نشدن علامت تجاری به نام شخص دیگر
4- عدم تشابه بین علامت تجاری و علامت تجاری ثبت شده توسط فرد دیگر
5- مشخص کننده جنس محصول

    علائم ممنوع

بر اساس ماده ی 32 قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری در ایران (مصوب 1386 هجری شمسی) علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست :
الف) نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.
ب) خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ج) مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.
د) عین یا تقلید نشان نظامی ،پرچم ،یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ،سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد ،مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود.
ه- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.
و- عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علاکت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک قبلی لطمه وارد سازد.
ز- عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

    مدارک لازم جهت ثبت برند در کرج

1- مدارک مثبت هویت متقاضی
الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
2- مدارک نماینده قانونی:چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی(وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ....) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
3-10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
4- در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط
6- استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار

    اقدامات لازم جهت ثبت برند در کرج


در ابتدا، متقاضی ثبت برند می بایست با مراجعه به سامانه اداره مالکیت معنوی نسبت به تکمیل فرم اظهارنامه ثبت برند اقدام نماید.
با ورود اطلاعات، در حالت آگهی نوبت اول یعنی ایرادی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته و می بایست نسبت به ارائه مدارک اقدام نمایید.
بعد از آگهی نوبت اول و تکمیل مدارک به صورت فیزیکی و ارائه آنها به اداره مالکیت معنوی باید از طریق سامانه نسبت به پرداخت هزینه روزنامه رسمی اول و پرداخت حق الثبت اقدام نمود، پس از گذشت 31 روز از تاریخ روزنامه مرحله اول در صورتی که مانعی برای ثبت علامت تجاری وجود نداشته باشد، یک آگهی در روزنامه منتشر می شود .
نکته: متقاضی ساکن هر کجا که باشد ، باید در اظهارنامه محلی را در تهران مشخص کند تا تمام ابلاغیه ها و نامه ها به آن جا ارسال شود.

نظرات() 

رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان نیز با بهره گیری از هوش و خلاقیت خود پس از انقضای سال مالی سود مناسبی عاید شرکت و سهام داران می کنند.
در اینجا شرایط هیات مدیره و نحوه تنظیم صورتجلسه هیات مدیره شرکت سهامی بررسی می شود.

    شرایط عضویت هیات مدیره

ماده 111 ” لایحه ” افرادی را که قادر نیستند به مدیریت شرکت ها انتخاب شوند از جمله محجورین به معنی اخص یعنی صغار، سفها ، مجانین و تجار ورشکسته را که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده باشد احصا کرده است :
صغار در صورت اخذ گواهی رشد از اداره سرپرستی و ارائه آن به اداره ثبت شرکت ها از این ممنوعیت استثنا می شوند. البته این امر عمدتاَ در مورد شرکت های سهامی خانوادگی اتفاق می افتد که پدر خانواده علاقه مند است سمت های مدیریت شرکت را بین اعضای خانواده حفظ کند و میزان تجربه و تحصیلات مدیر در این گونه شرکت ها تاثیری ندارد.
تاجر ورشکسته نیز در صورت اعاده اعتبار و یا خاتمه امر تصفیه می تواند مجدداَ به عضویت هیات مدیره شرکت ها انتخاب شود.
محکومین به محرومیت قطعی از حقوق اجتماعی در مدت محرومیت نیز ممنوع از پذیرش سمت عضویت هیات مدیره هستند. تبصره ذیل ماده 111 ” لایحه ” ترتیب عزل هر مدیری را که خلاف مفاد این ماده انتخاب و یا پس از انتخاب مشمول آن شود بیان کرده است.
اگر فردی در مجمع عمومی به عضویت هیات مدیره انتخاب و صورت جلسه در اجرای ماده 106 ” لایحه ” به اداره ثبت شرکت ها تحویل شد و قبل از ثبت و آگهی، شخصی نسبت به ارائه احکام دادگاه متضمن محرومیت از حقوق اجتماعی مدیر، به اداره ثبت شرکت ها اقدام کرد تکلیف چیست ؟
به نظر می رسد اگر اداره ثبت شرکت ها از صحت و قطعیت احکام محکومیت اطمینان حاصل کند و از ثبت صورت جلسه فوق امتناع ورزد اقدامی خلاف وظایف خود انجام نداده است.

    تنظیم صورت جلسات هیات مدیره

ماده 123 ” لایحه ” با ذکر کلمه ” باید ” تنظیم صورت جلسات هیات مدیره، درج نام حاضران و غایبان و ذکر نظر مخالفین را الزام آور و آمره قرار داده است. در نتیجه استناد به تصمیمات شفاهی هیات مدیره، مخالفت شفاهی و یا تلقی غیبت در جلسات به مخالفت با تصمیمات حاضرین مردود و بلاوجه خواهد بود و مدیران با توجه به مسئولیت خطیری که در قبال امانت داری نسبت به سهام داران دارند باید به قیود ماده 123 فوق الذکر مقید باشند و رعایت آن را سرلوحه اقدامات مدیریتی قرار دهند. بنابراین سرعت در انجام کارها و تعجیل در امور تجاری نمی تواند عذری برای عدم تنظیم مصوبات به شیوه فوق الذکر باشد و در رویه قضایی نیز پذیرفته نیست.
اهمیت تنظیم این صورت جلسات با جزییات آن در سایر مواد قانون تجارت منجمله ماده 129 به بعد و نیز تبیین حدود مسئولیت مدنی و جزایی مدیران مشخص می شود.
لازم به ذکر است ، جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره رسمیت دارد .تصمیمات آن ها نیز با اکثریت آرا حاضرین در جلسه اتخاذ می گردد مگر اینکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد. برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره را اساسنامه تعیین می کند.ولی در هرحال یک سوم اعضای هیات مدیره می توانند چنانچه ظرف یک ماه از جلسه قبلی هیات مدیره تشکیل نشده باشد راساَ از اعضاء برای تشکیل جلسه دعوت بعمل آور آورند. در صورت جلسات هیات مدیره نام مدیران حاضر و غایب قید می شود و خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات نیز با قید تاریخ منعکس می گردد.
شایان ذکر است، چنانچه هر یک از مدیران با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورتجلسه قید شود.

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :